FRA KRIM TIL JOBB

 

Kan innsatte i norske fengsler bli et viktig supplement som rekrutteringskilde til fagarbeiderstillinger i norsk industri? Kan de norske arbeidslivsmodellen med etablert samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og offentlige myndigheter også spille en sentral rolle i tilbakeføringsarbeidet for innsatte som skal tilbake til samfunnet etter endt soning? Samarbeidspartnerne i dette prosjektet mener i utgangspunktet at begge disse spørsmålene kan besvares positivt, og den grunnleggende målsettingen for prosjektet er at deltagerne skal ha en jobb å gå til ved løslatelse fra fengsel. I praksis betyr det at det under soning blir etablert en frigangsavtale med en konkret industribedrift, hvor fullført fagopplæring betyr tilbud om lønnet arbeid etter løslatelse fra fengsel når fullført opplæring er gjennomført. Dette er hovedmålet og det vi ønsker å bli målt på.

Målgruppen for prosjektet er først og fremst innsatte i fengsler med lavt sikkerhetsnivå (åpne fengsler) som har mulighet til å inngå frigangsavtale med en konkret bedrift. I tillegg vil innsatte i fengsler med høyt sikkerhetsnivå (lukkede fengsler) være kandidater for deltagelse, i den forstand at den enkelte kan gjennomføre teoretiske og praktiske opplæringskrav i samarbeid med skoleavdeling og arbeidsdrift før eventuell overføring til åpent fengsel for soning av siste del av straffegjennomføringen.

Blues Factory AS har 14 års erfaring fra tilbakeføringsarbeid med innsatte i åpne og lukkede fengsler og oppfølging av innsatte etter løslatelse fra fengsel. Samarbeidet med kriminalomsorgen er formalisert gjennom et årlig grunntilskudd fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og direkte samarbeid med fengslene og fengslenes skoleavdelinger. I dette prosjektet ønsker vi å benytte tilliten som er opparbeidet og den strategiske posisjonen vi nå har i de ulike fengslene, gjennom et samarbeid med LO og NHO for å kunne tilby konkrete fagarbeiderutdanninger og jobb til innsatte i seriøse norske bedrifter.

Mer informasjon om hvordan prosjektet er organisert og skal gjennomføres, kan du lese i prosjektbeskrivelsen som du finner her